วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

การปลูกไผ่เพิ่มรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบอยู่ 3 คำ คือ มีเหตุผล พอประมาณ และต้องมีภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ

1.เหตุผล
จะทำอะไรต้องมีเหตุผล มีหลักการไม่ใช่ทำตามกระแส จะต้องเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล ทำงานด้วยหลักการ เป็นขั้นเป็นตอน เป็นเหตุเป็นผล ทุกวันนี้ โลกของเราเป็นแบบขั้วเดียวคือ ทุนนิยม หัวใจของทุนนิยมอยู่ที่การบริโภค นำธรรมชาติมาแปลงเป็นสินค้าแล้วบริโภคอย่างไร้ขอบเขต เกิดปัญหาขยะและสูญเสียความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งยากที่จะบริหารจัดการได้ เหตุเพราะเราทำตามกระแสของการพัฒนาที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยทิ้งเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเสาหลักของสังคมไทย เกิดปัญหาช่องว่างรวยจนอย่างที่เป็นอยู่

2.พอประมาณ

จะทำอะไรต้องพอประมาณ ทำตามศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน แรงงาน หรือเทคโนโลยี อาทิ กรณีวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่เราฝันอยากจะเป็นนิกส์หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs : Newly Industrialized Countries) แต่ก็เป็นไม่ได้ เพราะเราพึ่งตนเองน้อย แต่พึ่งต่างชาติมากเกินไป ทำเกินตัวทั้งเรื่องเงินทุน (เสาที่ 1) ก็ต้องกู้ คน (เสาที่ 2) ก็ต้องจ้าง และเทคโนโลยี (เสาที่ 3) ก็ต้องซื้อ เปรียบการพัฒนาประเทศข้างต้นเหมือนกับการสร้างบ้าน จะเป็นบ้านไม่ได้ หากรากฐานของบ้านไม่ได้วางเสาเข็มที่แข็งแรงลงไป

3.ภูมิคุ้มกัน
ทำอะไรอย่าประมาท ต้องเตรียมตัวพร้อมรับกับเหตุการณ์และผลกระทบในปัจจุบันและในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ด้านการครองชีพ ต้องกันรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินออม ไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินและเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ จะว่าไปแล้วหัวใจของความพอเพียง 3 ประการข้างต้น “ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบและมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนดำเนินชีวิตด้วยความอดทน พากเพียร มีสติและใช้ปัญญา เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางของปัจจัยแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์